North Mace indi member

北马其顿作家、翻译家冯海城先生向联盟致贺词

Igor Radev

Igor Radev is a North Macedonian author and translator. His writing categories include prose, literary translation, literary theory, academic papers, etc. His main published works include: Трословната книга, превод од класичен кинески, белешки и историски табели. Скопје: Македоника Литера, 2020. Менциј, превод од древнокинески, предговор и белешки. Скопје: Македоника Литера, 2019. Књига Песама – конфуцијански поетски канон, препев са древнокинеског језика, предговор, белешке и систем транскрипције. Београд: Албатрос плус, 2019. Ли̌ ‘Чӣнг Чжа̀о. Собрани Песни, препев од класичен кинески на македонски, предговор и белешки. Скопје: Датапонс, 2019. Игор Радев. Кинеска Клучалка -Збирка синолошки есеји. Скопје: Макавеј, 2017. Книга на Записите, превод од древнокинески, предговор, белешки, хронолошки табели. Скопје: Макавеј, 2016. Ши Џинг, избор, препев од древнокинески јазик на македонски, поговор и белешки, Скопје: КСЦ, 2015. Антологија на Класичната Кинеска Поезија, избор, препев од класичен кинески јазик на македонски, предговор, белешки, биографски указател и хронолошка табела, Скопје: Макавеј, 2014. Конфуциј. Изреченија со Големото Учење и Учењето за Средишноста, превод од древнокинески на македонски, пристапна студија, белешки и хронолошки табели. Скопје: Макавеј,...